Asiakastarve ratkaisee

Ratkaisuni ovat aina asiakkaan tarpeen mukaan räätälöityjä. Täsmennämme tarpeen yhdessä, asetamme muutokselle tavoitteet ja määrittelemme niiden saavuttamiseksi parhaiten soveltuvat keinot. Ratkaisuna voi olla työskentely yrityksessä (interim), konsultointi, valmentaminen, coaching, mentorointi, sparraus, kehittämistarvekartoitus tai kehitysprojektin tai -ohjelman suunnittelu ja läpivienti.

 

Lupaan että

olen tuloshakuinen, ammattiylpeä ja ketterä kumppani. Kuuntelen liiketoiminnan odotuksia ja tarpeita sekä sitoudun liiketoiminnan tavoitteisiin. Pidän asiat käytännönläheisinä ja riittävän yksinkertaisina. Ratkaisuni ovat kustannustehokkaita ja tilanteeseen parhaiten soveltuvia. Keskityn oleelliseen. Lupaan, että onnistumme yhdessä.

 

Henkilöstöjohtaja -palvelu

Interim -palvelu sopii tilanteeseen, kun tarvitaan kokenutta henkilöstöjohdon ammattilaista (HR-johtaja, Senior HR advisor), mutta yrityksen tilanne huomioon ottaen ei ole järkevää palkata ketään vakituiseen tai määräaikaiseen tehtävään.

Yllättävä muutostilanne saattaa tarvita nopeaa ja joustavaa ratkaisua tai kehitysprojekti lisää vauhtia.

Palvelu mitoitetaan yrityksen tarpeen mukaan. Interim -johtaja toimii osana yrityksen johtoa sovitun määräajan joko koko- tai osa-aikaisesti.

HR-johtajan sparraaja

Henkilökohtainen sparraus tukee yrityksen HR johtajan/-päällikön omaa johtamistyötä, ammatillista kehittymistä ja tuloksellista toimintaa. Tavoite ratkaisee, painottuuko palvelussa coaching, mentorointi vai näiden yhdistelmä.

Palvelu on tavoitteellinen, kehittävä ja keskusteleva kahdenkeskinen vuorovaikutussuhde. Se on haastavaa ajatustenvaihtoa, oppimista ja oivaltamista sekä ratkaisukeskeistä ohjausta ja neuvontaa.

Tavoitteet ja painopisteet yhteistyölle asetetaan yhdessä. Sparraussuhde on ammatillinen, luottamuksellinen ja pitkäjänteinen yhteistyösuhde. Tapaamiset sovitaan tarpeen ja tavoitteiden mukaan.

Johtamisen täsmäkehittäjä

Punaisena lankana on vastuullinen ja valmentava johtamiskulttuuri. Henkilöstöjohtamisen vaikuttavuutta voimme lähestyä useammasta näkökulmasta, joka riippuu valitusta strategiasta sekä liiketoiminnalle asetetuista tavoitteista.

Muutostarve voi olla strateginen, operatiivinen tai molempia ja se voi liittyä esimerkiksi seuraaviin johtamisen alueisiin:
Arvot ja toimintatavat | Yrityskulttuuri | Johtamiskulttuuri | Henkilöstöstrategia | Yrityskauppa ja HR integraatio | Strateginen osaamisen johtaminen | Johtoryhmän toiminta | Muutosjohtaminen | Suorituksen johtaminen | Talent management | Johtamis- ja esihenkilötaidot | Viestintä ja vuorovaikutus

Vaikuttavat HR-prosessit ja -käytännöt

Yrityksen HR-prosessien ja -käytäntöjen rakentaminen, uudistaminen tai yhtenäistäminen lähtee aina liikkeelle valitusta strategiasta ja liiketoiminnan tarpeista. Tämä voi liittyä esimerkiksi seuraaviin henkilöstötyön alueisiin:

Ketterä HR | HR toiminnon palvelumalli | HR integraatio | Resursointi ja rekrytointi | Perehdytys | Suorituksen johtaminen ja arviointi | Palkitseminen | Oppiminen ja osaamisen kehittäminen | Työkyky ja työhyvinvointi | Työsuhdesiat ja yhteistoiminta | Sisäinen viestintä ja tiedonkulku

Kehittämistyön pohjaksi voidaan myös toteuttaa HR-kartoitus, jossa arvioidaan yrityksen henkilöstöjohtamisen, -prosessien ja -käytäntöjen sekä työsuhdeasioiden nykytilan kriittisimmät kehitystarpeet. Kartoituksen laajuus ja painopisteet perustuvat yhdessä sovittuihin tavoitteisiin.

Tulosten perusteella laaditaan konkreettinen toimintasuunnitelma (toimenpiteet, aikataulu), joka on priorisoitu huomioiden kriittiset havainnot sekä liiketoiminnan tavoitteet ja tarpeet tulevina vuosina.